TOP

因應洗錢防制,敬請客戶配合審查

      依據金融監督管理委員會106年6月28日訂定之金融機構防制洗錢辦法第三條至第五條規定,銀行須對現有客戶身分資料進行確認並持續審查,本行將以電話、臨櫃作業時確認及更新客戶資料,如依法令規定須徵提相關文件,敬請客戶配合辦理。

若有疑問可洽24小時客服專線:02-2505-9999或至各分行洽詢。

                                                                                                                                      

                                                                                                           永豐商業銀行 敬上